ഇന്ന് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം; കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി ഫാത്തിമ അന്‍ഷി

Spread the love

ഇന്ന് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം. ഈ ദിവസത്തില്‍ കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ് മലപ്പുറം എടപ്പറ്റ സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ അന്‍ഷി സമ്മാനിക്കുന്നത്. ദേശീയ ശ്രേഷ്ഠ ദിവ്യാംഗ് ബാലിക പുരസ്‌കാരം ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിയില്‍ നിന്നും ഫാത്തിമ ഏറ്റുവാങ്ങും.

കൈരളി ടി വി കുട്ടി പട്ടുറുമാല്‍ 2016 ഫൈനലിസ്റ്റിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഗായിക. കൈരളിയുടെ ബെസ്റ്റ് ചൈല്‍ഡ് സിംഗര്‍ അവാര്‍ഡ് ഇശ ലേല അവാര്‍ഡ് 2019,ദുബായ് വിന്നറും ആയ ഫാത്തിമ അന്‍ഷി ദേശീയ പുരസ്‌കാര നിറവിലാണ് എത്തി നില്‍ക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയില്‍ നിന്നും പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതില്‍ ഏറെ സന്തോഷവും ആകാംക്ഷയുമുണ്ടെന്നും വാക്കുകള്‍ക്ക് അതീതമാണ് ഈ നിമിഷം എന്നും ഫാത്തിമ അന്‍ഷി പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം. ഈ ദിവസത്തില്‍ കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ് മലപ്പുറം എടപ്പറ്റ സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ അന്‍ഷി സമ്മാനിക്കുന്നത്. ദേശീയ ശ്രേഷ്ഠ ദിവ്യാംഗ് ബാലിക പുരസ്‌കാരം ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിയില്‍ നിന്നും ഫാത്തിമ ഏറ്റുവാങ്ങും.

കൈരളി ടി വി കുട്ടി പട്ടുറുമാല്‍ 2016 ഫൈനലിസ്റ്റിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഗായിക. കൈരളിയുടെ ബെസ്റ്റ് ചൈല്‍ഡ് സിംഗര്‍ അവാര്‍ഡ് ഇശ ലേല അവാര്‍ഡ് 2019,ദുബായ് വിന്നറും ആയ ഫാത്തിമ അന്‍ഷി ദേശീയ പുരസ്‌കാര നിറവിലാണ് എത്തി നില്‍ക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയില്‍ നിന്നും പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതില്‍ ഏറെ സന്തോഷവും ആകാംക്ഷയുമുണ്ടെന്നും വാക്കുകള്‍ക്ക് അതീതമാണ് ഈ നിമിഷം എന്നും ഫാത്തിമ അന്‍ഷി പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം. ഈ ദിവസത്തില്‍ കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ് മലപ്പുറം എടപ്പറ്റ സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ അന്‍ഷി സമ്മാനിക്കുന്നത്. ദേശീയ ശ്രേഷ്ഠ ദിവ്യാംഗ് ബാലിക പുരസ്‌കാരം ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിയില്‍ നിന്നും ഫാത്തിമ ഏറ്റുവാങ്ങും.

കൈരളി ടി വി കുട്ടി പട്ടുറുമാല്‍ 2016 ഫൈനലിസ്റ്റിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഗായിക. കൈരളിയുടെ ബെസ്റ്റ് ചൈല്‍ഡ് സിംഗര്‍ അവാര്‍ഡ് ഇശ ലേല അവാര്‍ഡ് 2019,ദുബായ് വിന്നറും ആയ ഫാത്തിമ അന്‍ഷി ദേശീയ പുരസ്‌കാര നിറവിലാണ് എത്തി നില്‍ക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയില്‍ നിന്നും പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതില്‍ ഏറെ സന്തോഷവും ആകാംക്ഷയുമുണ്ടെന്നും വാക്കുകള്‍ക്ക് അതീതമാണ് ഈ നിമിഷം എന്നും ഫാത്തിമ അന്‍ഷി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.