ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് ഉറിയാക്കോട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട “ചാങ്ങ സന്തോഷിനു” അഭിനന്ദനങ്ങൾ യുവത്വം പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം, എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.