ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻറെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉപരോധം ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ലൈവിലൂടെ കാണുന്നത്

Spread the love
https://www.youtube.com/live/YCFxfAqFxac?si=Ug4ds7dzEzVYnCpr

Leave a Reply

Your email address will not be published.