ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് മോഷ്ടിച്ച കാര്‍ ഒരു കേടും വരുത്താതെ തിരികെ വീടിനു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.