ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു മാലിന്യ നിക്ഷേതിനെതിനെ VMTVന്യൂസ്. നടപടിസ്വീകരിച്ചു…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.