ആര്‍ദ്രം ആരോഗ്യം, സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ താലൂക്ക്, ജില്ലാ, ജനറല്‍ ആശുപത്രികളുടെ സന്ദര്‍ശനവും പ്രവര്‍ത്തന അവലോകനവും ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ എറണാകുളം കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ് സന്ദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചത്. ബഹു. എംഎല്‍എമാര്‍, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികള്‍, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍, മറ്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ ഇതില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.