അരിക്കൊമ്ബനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെതിരെ ഇന്ന് മുതലമട പഞ്ചായത്തില്‍ ഹര്‍ത്താല്‍.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.