അധ്യാപിക ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച്‌ അധിക്ഷേപിച്ചു, ഫിനോയില്‍ കുടിച്ച്‌ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആത്മഹത്യ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.