അടിയന്തിര പ്രമേയ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പോലും വേണ്ടത്ര ഗൗരവം ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിനില്ല.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.